Ouderschapsplan


Wat is een ouderschapsplan?


Het ouderschapsplan is niets anders dan de gemaakte afspraken over de invulling van het ouderschap na een echtscheiding op papier.
Na een scheiding behouden ouders in principe beiden het gezag over de kinderen en blijven dus ook beiden verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. Ouders dienen hier nu expliciet afspraken over te maken omdat zij niet meer samen in een huis wonen. Bovendien gaan zij hun persoonlijke leven opnieuw inrichten en verandert hun ouderschap.
Dit geheel van afspraken na een scheiding wordt een Ouderschapsplan genoemd. Het bevat afspraken betreffende de kinderen en het ouderschap.
Volgens een Nederlands wetsvoorstel uit 2005, de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, moeten ouders die gaan scheiden verplicht een dergelijk ouderschapsplan opstellen – ook bij een geregistreerd partnerschap. Als zo'n plan ontbreekt, zal de rechter een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling nemen. In november 2008 is dit wetsvoorstel ook aangenomen.


Waarom zou je een ouderschapsplan opstellen?


Een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken.
Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap.
De ervaring en de praktijk wijzen uit dat het voor ouders zeer moeilijk is om te overzien:
  • welke gevolgen de scheiding heeft voor hun ouderschap
  • wat voor de kinderen belangrijk is
  • welke risico's de kinderen lopen, indien er geen goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.
  • Welke afspraken nodig zijn om te maken.

Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige misverstanden voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling.
Een ouderschapsplan is niet voor eeuwig en dient zelfs regelmatig bijgehouden te worden. De kinderen blijven ook niet eeuwig klein en ontwikkelen zich. En als ouder probeer je ook een nieuw leven op te bouwen. Hierop dient het ouderschapsplan aangepast te worden.

Wat staat er zoal in een ouderschapsplan?


Volgens het wetsvoorstel moet een ouderschapsplan afspraken bevatten over minimaal de volgende zaken:
  • het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
  • de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
  • de regeling van de kinderalimentatie.

Onderwerpen voor in een Ouderschapsplan kunnen zijn o.a.: de verdeling van zorg, afspraken over de opvoeding, de woonplek van ouders en kinderen, informatie-uitwisseling tussen ouders, verjaardagen vieren, de verdeling van speelgoed, kleding en andere spullen van het kind, de verdeling van de kosten van de kinderen, de betrokkenheid van de kinderen bij de totstandkoming van het Ouderschapsplan, hoe om te gaan met belangrijke beslissingen over de kinderen, etc. etc
Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige misverstanden voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling.
Een ouderschapsplan is niet voor eeuwig en dient zelfs regelmatig bijgehouden te worden. De kinderen blijven ook niet eeuwig klein en ontwikkelen zich. En als ouder probeer je ook een nieuw leven op te bouwen. Hierop dient het ouderschapsplan aangepast te worden.

Wat is Co-Ouderschap?


Co-ouderschap heeft geen wettelijke status en kan niet afgedwongen worden bij de rechter. Co-ouderschap is de praktische uitwerking van een gedeelde opvoeding door beide ouders. Co-ouderschap is dus waar beide ouders onderling afspraken over dienen te maken en invulling aan dienen te geven.
Aan de term kunnen geen rechten worden ontleend.
Co-ouderschap zou je kunnen vergelijken met een Ingewikkelde vorm van een ouderschapsplan. De verdeling van de zorg van de kinderen wordt anders verdeeld dan bij een standaard omgangsregeling.

Wat is er nodig voor co-ouderschap?

Bij co-ouderschap kies je voor de concrete verzorging van de kinderen door beide ouders. In de praktijk zullen de kinderen beurtelings bij de ene, dan wel bij de andere ouder wonen. De kinderen zullen bij elke ouder ongeveer 50% van hun tijd door brengen. Dit kan soms ook anders verdeeld zijn. Co-ouders moeten bereid zijn op redelijke afstand van elkaar te wonen, afspraken kunnen maken en deze afspraken ook nakomen. Co-ouderschap vereist dat de ouders elkaar gelijkwaardig en de kinderen even belangrijk als zichzelf beschouwen.

Wanneer kies je voor co-ouderschap?

Iedere situatie is anders waardoor niet eenduidig aan te geven valt wanneer je wel en wanneer je beter niet voor co-ouderschap kiest. Het zal in ieder geval wel duidelijk zijn dat wanneer je niet bij elkaar in de buurt woont een co-ouderschap veel lastiger uitvoerbaar is. Verder is het belangrijk om samen te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van jullie specifieke situatie.